Zwroty i reklamacje

Zwroty

Będąc konsumentem masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Jak to zrobić?

    1. Złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wyślij ją na e-mail shop@inventini.com lub na adres: Inventini sp. z o.o. ul. Towarowa 14 44-338 Jastrzębie-Zdrój

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: (https://shop.inventini.com/wp-content/uploads/2018/10/wz%C3%B3r-odst%C4%85pienia-od-umowy-sklep-internetowy-inventini.pdf)

  1. Zwracaną rzecz zwróć do nas bezzwłocznie na adres: Inventini sp. z o.o. ul. Towarowa 14 44-338 Jastrzębie-Zdrój, Nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

Więcej informacji znajdziesz w naszym regulaminie sprzedaży w rozdziale 8.

 

 

Reklamacje

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Inventini sp. z o.o. ul. Towarowa 14 44-338 Jastrzębie-Zdrój. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.